Realisera kraften i geodata.

Vad är geodata?

Geodata är data med en geografisk komponent, eller som kan kopplas till lägesbestämda objekt. Det kan vara adresser eller fastigheter. Eller helt enkelt geografiska koordinater. Synonymer till geodata är geografisk information, geografiska data eller GIS, en akronym som egentligen står för Geografiska InformationsSystem, det vill säga de verktyg som används för att hantera informationen. En kartbild byggs upp av geodata som beskriver det vi människor ser i verkligheten; byggnader, sjöar, vägar, vegetation och andra landskapsobjekt, ända ned till kantstenar, lyktstolpar och rännstensbrunnar. Men begreppet geodata begränsar sig inte till kartobjekt utan innefattar också tabellinformation om företeelserna; egenskaper hos byggnader, vägar, befolkning och så vidare. Objektens egenskaper kallas för attribut. Geodata kan ha olika egenskaper och ha olika ursprung.

Geodata är nu en bärande del i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Allt som samhället hanterar har en plats och ett geografiskt sammanhang. I digital form kan den informationen användas för att skapa ny kunskap och bättre beslutsunderlag. Många initiativ pågår för att öka användningen av geodata på nationell nivå. Lantmäteriet har publicerat en Nationell Geodatastrategi som visar hur geodata kan bidra att lösa viktiga framtida samhällsutmaningar.
Geodatastrategin sätter upp dessa fyra tydliga mål.

Vår mest värdefulla geodata, som produceras inom Lantmäteriets offentliga uppdrag är tyvärr inte fri att använda , utan inlåst bakom kostsamma licenser och nyttjandeavtal. Dit hör fastighetskartan, fastighets- och adressregister. Lantmäteriets ovärderliga flygfotoarkiv och senare års digitala flygfotokartor är också licensierad information. Men det finns mycket Öppen geodata, till exempel planeringsunderlag, riksintressen, nationella och regionala restriktionsområden med mera. En del kan laddas ned för fri användning, annat kan bara betraktas som karttjänster för webben. Jag driver en geodatakatalog som samlar metadata (data om data) för väldigt mycket av den geodata som är tillgänglig för allmänheten. Ni hittar den under länken Geodatatorget uppe till höger.


Vad är GisKraft?

Jag som driver GisKraft har arbetat med geodata sedan mitten av 80-talet. Och varit med på en fantastisk resa från analog ritning till uppbyggnad och drift av kompletta geodatasystem.

Många år arbetade jag med storskalig kartering ur flygbilder. Det hette stereooperatör. När den analoga tekniken digitaliserades insåg jag att kraften låg i geodata och inte i kartor.

Efter ett drygt decennium på 2000-talet som generell geodata-konsult har jag 2012-2019 arbetat kommunalt, de sista åren som ensam geodataperson i en liten kommun. Sedan 2020 är jag pensionär och har mycket tid att lära nytt inom branschen.

Jag heter Mats Elfström och nås på e-post: mats.elfstrom@giskraft.se eller per telefon +46 70 595 39 35
Jag har f-skatt och moms.